Razpis: Erasmus+ Poziv za zunanje neodvisne ocenjevalce CMEPIUS-a

Erasmus+
Rok za prijavo: 31 dec. 2020 Objavljeno: 11 apr. 2017 Predviden proračun razpisa: /
Identifikacijska oznaka razpisaPoziv za zunanje neodvisne ocenjevalce CMEPIUS-a
Objava v Uradnem listu EU/
Več informacijhttp://www.erasmusplus.si/razpis/razpis-za-zunanje-neodvisne-ocenjevalce-cmepius-a/
Splošne informacije

Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) izvaja dejavnosti nacionalne agencije programov Evropske skupnosti in drugih mednarodnih pobud na področju mobilnosti ter izobraževanja in usposabljanja. Zadolžen je za vodenja določenih aktivnosti programov, ki so mu zaupani, zlasti za pripravo oz. izvedbo razpisov za zbiranje predlogov, izbiro predlogov za sofinanciranje, sklepanje sporazumov o dotacijah, spremljanje projektov, komunikacijo s ciljnimi skupinami/javnostjo in druge podporne aktivnosti.

PREDMET POZIVA

Objavljamo poziva za zainteresirane posameznike, ki bodo v pomoč CMEPIUS-u pri izvajanju nalog v zvezi z aktivnimi programi. Namen razpisa je vzpostaviti seznam zunanjih neodvisnih ekspertov/ocenjevalcev z dobrim poznavanjem področja izobraževanja in usposabljanja, tako z vidika prakse kot z vidika zakonodaje v evropskem in slovenskem okolju, ter z dobrim poznavanjem projektnega vodenja in izvajanja evropskih/mednarodnih projektov.

Delo ekspertov/ocenjevalcev obsega eno ali več naslednjih nalog:

udeležba na usposabljanjih in srečanjih za ocenjevalce v organizaciji CMEPIUS-a;
vrednotenje projektnih predlogov, prejetih v okviru razpisov za zbiranje predlogov;
spremljanje in vrednotenje:
projektnih poročil,
izdelkov in rezultatov projektov,
druge zadolžitve na področju analize in/ali spremljanja programov in projektov;
svetovanje/sodelovanje v posebnih študijah, povezanih s področji delovanja CMEPIUS-a.
Naloga ocenjevalcev bo sodelovanje s CMEPIUS-om pri kakovostnem izvajanju zgoraj navedenih nalog ob upoštevanju ciljev programov, prednostnih nalog in meril, navedenih v razpisih za zbiranje predlogov ter vodnikov in priročnikov, ki bodo na voljo ocenjevalcem.
RIJAVNICA (<– kliknite)

Prijavnica (Priloga 1 tega razpisa) je spletna. Vsak zainteresiran kandidat mora izpolniti spletno prijavnico v celoti, jo natisniti, podpisati in jo z obveznimi prilogami poslati na naslov CMEPIUS-a.

ROK ZA PRIJAVO

Razpis določa odprti rok prijave, ki začne teči na dan objave razpisa na spletni strani www.cmepius.si. Za vsak letni razpis (programa Erasmus+ ali drugega) velja, da mora kandidat vlogo za vpis v seznam oddati najkasneje do konca predhodnega koledarskega leta (npr. za ocenjevanje vlog razpisa Erasmus+ 2015 se morate prijaviti najkasneje do 31. decembra 2014). Dokazilo spoštovanja roka je žig na kuverti.

Prijavo morajo oddati vsi zainteresirani kandidati, ki se niso prijavili v letu 2014 in niso v bazi ocenjevalcev. Vsi izbrani ocenjevalci se vpišejo v bazo za programsko obdobje 2014 do 2020.

ODDAJA PRIJAVE

Dodatne informacije

E-pošta: ocenjevalci@cmepius.si
Telefon: +386 1 620 94 77

Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki (1 originalno podpisan izpolnjen prijavni obrazec – Priloga 1 tega razpisa), ki jo pošljejo v zaprti ovojnici, z označbo ‘razpis za CMEPIUS ocenjevalce’ na naslov:
CMEPIUS
Ob železnici 30a
1000 Ljubljana

Obvezna priloga:

Europass življenjepis (več informacij najdete na www.europass.si)
Razpisna dokumentacija