Razpis: Štipendije za program Fulbright za leto 2019 (242. JR)

Izobraževanje/usposabljanje/mobilnost posameznikov / Education/training/mobility of individuals | Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS / Public scolarship, development, disability and maintenance Fund of the Republic of Slovenia
Rok za prijavo: 28 sep. 2020 Objavljeno: 11 okt. 2018 Predviden proračun razpisa: 130.000,00 EUR
Identifikacijska oznaka razpisaFulbright 2019 – 242. JR
Objava v Uradnem listu EUrUadni list RS- Mednarodne pogodbe, št. 14/11
Več informacijhttp://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/stipendije-za-program-fulbright-za-leto-2019-242-jr/
Štipendije so namenjene udeležencem Fulbright programa, in sicer slovenskim državljanom za gostovanje v ZDA in ameriškim državljanom za gostovanje v Sloveniji.

Polni naziv razpisa: Javni razpis za program Fulbright za leto 2019 (242. JR)

Objava: 27. 12. 2017

Vrednost razpisa: 130.000,00 EUR

Predmet razpisa: štipendiranje udeležencev programa Fulbright generacije 2019, in sicer za gostovanje državljanov Republike Slovenije v ZDA ter državljanov ZDA v RS.

Namen in višina štipendij:
Državljani RS lahko za gostovanje v ZDA pridobijo:
sredstva v višini vrednosti najugodnejše povratne letalske vozovnice za ekonomski razred od RS oziroma izjemoma drugega bližnjega letališča do ustreznega letališča v ZDA glede na lokacijo gostujoče ustanove;
štipendijo v višini, kot jo določi pristojni organ v ZDA, če ta štipendije ne krije.
Državljani ZDA lahko za gostovanje v RS pridobijo sredstva v višini stroškov obveznega zdravstvenega zavarovanja v RS za vsak mesec gostovanja in štipendijo za vsak mesec gostovanja v bruto višini:
850,00 EUR, če gostujejo kot študenti ali
1.050,00 EUR, če gostujejo kot raziskovalci.

Rok prijave: Do porabe sredstev oziroma najkasneje do vključno 28. 9. 2020

Način prijave: Prijave morajo biti predložene Javnemu štipendijskemu, razvojnemu, invalidskemu in preživninskemu skladu Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana, s pripisom »Fulbright 2019 – 242. JR«.

Razpisna dokumentacija:
Razpis
Dodatne informacije:
Špela Sušec
ad-futura[@]sklad-kadri.si
01 434 10 86