Razpis: Štipendije za izobraževanje državljanov Hašemitske kraljevine Jordanije v Sloveniji na podlagi razvojnih dogovorov v letu 2017 (248. JR)

Izobraževanje/usposabljanje/mobilnost posameznikov / Education/training/mobility of individuals | Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS / Public scolarship, development, disability and maintenance Fund of the Republic of Slovenia
Rok za prijavo: neznan Objavljeno: 11 okt. 2018 Predviden proračun razpisa: 100.000,00 EUR
Identifikacijska oznaka razpisa248. JR / 1101-11/2017-7
Objava v Uradnem listu EUUradni list RS, št. 56/13, 99/13-ZUPJS-C, 8/16 in 61/17-ZUPŠ, Uradni list RS, št. 76/14
Več informacijhttp://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/stipendije-za-izobrazevanje-drzavljanov-hasemitske-kraljevine-jordanije-v-sloveniji-na-podlagi-r/
Štipendije so namenjene državljanom Hašemitske kraljevine Jordanije za podiplomski študij v Sloveniji.


Polni naziv razpisa: Javni razpis štipendij za izobraževanje tujih državljanov v Sloveniji na podlagi razvojnih dogovorov v letu 2017 (248. JR)

Rok prijave: Rok za zbiranje prijav je določen kot odprti rok prijave in prične teči na dan objave javnega razpisa in traja do porabe sredstev oziroma podelitve 3 štipendij, če to nastopi prej.Vrednost razpisa: 100.000,00 EUR

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je štipendiranje podiplomskega (magistrskega ali doktorskega) študija na visokošolskih izobraževalnih institucijah v Republiki Sloveniji največ trem vlagateljem, državljanom Hašemitske kraljevine Jordanije, za posamezno stopnjo izobraževanja, in sicer se dodeli:
3 štipendije za magistrski študij ali
2 štipendiji za magistrski in 1 štipendija za doktorski študij ali
2 štipendiji za doktorski študij. 
Višina štipendije: Štipendija se dodeli za:
šolnino v višini dejanske šolnine, vendar ne več kot 5.000 EUR za posamezno študijsko leto in
življenjske stroške v skupni višini 700,00 EUR mesečno.
Pristojni organ Hašemitske kraljevine Jordanije za nominacijo kandidatov za štipendijo v okviru javnega razpisa je Ministrstvo za visoko šolstvo in znanost Hašemitske kraljevine Jordanije - Ministry of Higher Education and Scientific Research of the Hashemite Kingdom of Jordan.

Kontaktna oseba za zainteresirane študente je Mr. Mahmoud »Mohamed Amin« Al Kaisi, direktor direktorata za štipendije pri pristojnem organu, Tel: +962/65347671; Fax: +962/65349079.


Razpisna dokumentacija:

Razpis
Razpis (ANG)
Pooblastilo
Prijavnica
Dodatne informacije:
Indira Džopa
01/434-58-93
indira.dzopa[@]sklad-kadri.si 

Uradne ure:
Pon-pet: od 9. do 12. ure
Sreda tudi od 14. do 16. ure